Για την αποκρυπτογράφηση των φυτικών τροφών της προϊστορικής Ευρώπης, θα ενσωματώσουμε αρχαία φυτικά συστατικά, παρασκευάσματα διατροφής, μικρο-κατάλοιπα τροφών όπως το άμυλο και οι φυτόλιθοι, αναλύσεις υπολειμμάτων των φλοιών των τροφίμων, γραπτές ενδείξεις σχετικά με τις φυτικές τροφές, εθνογραφική καταγραφή παραδοσιακών επεξεργασιών φυτικών τροφών και πειραματική αναπαραγωγή. Η προσέγγιση του προγράμματος είναι διεπιστημονική και συγκειμενική.

 

Ερευνητικά Πεδία

 

Φυτικές Τροφές

Οι φυτικές τροφές αποτελούν έναν σημαντικό άξονα της έρευνας σε αυτό το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα θα εξετάσει ένα εντυπωσιακό σύνολο πραγματικών φυτικών καταλοίπων και, αξιοποιώντας προηγούμενες πιλοτικές μελέτες, θα δημιουργήσει ένα σταθερό μεθοδολογικό εργαλείο για την ταυτοποίηση αρχαίων φυτικών τροφών.

 

Αποκρυπτογραφώντας τις φυτικές τροφές της προϊστορικής Ευρώπης-Επισκόπηση της μεθοδολογίας

Για πρώτη φορά, τα φυτικά διατροφικά κατάλοιπα από τις αρχαιολογικές θέσεις θα καταγραφούν συστηματικά με συνεκτικό τρόπο, μέσα από τον συνδυασμό του στερεομικροσκοπίου και του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης.

Το πρόγραμμα θα διερευνήσει συγκεκριμένες μικροδομές τόσο στα αρχαιοβοτανικά όσο και στα σύγχρονα πειραματικά τρόφιμα που με τη σειρά τους θα επιτρέψουν την ταυτοποίηση διαφορετικών φυτικών τροφίμων στο αρχαιολογικό αρχείο.

Εκτός από την ανάπτυξη μιας νέας μεθόδου για αυτή καθεαυτή την ανάλυση αρχαίων φυτικών τροφίμων, το πρόγραμμα θα αντιμετωπίσει το ίδιο ζήτημα εξετάζοντας τη συναφή επεξεργασία τροφών και τον εξοπλισμό προετοιμασίας (εργαλεία άλεσης, μαγειρικές εγκαταστάσεις και αγγεία) μαζί με φυτικά μικρο-κατάλοιπα που έχουν παγιδευτεί σε αυτόν ή στα ίχνη του.

 

Εργαλεία Άλεσης και Μαγειρικές Εγκαταστάσεις

Το μέγεθος και ο τύπος του εξοπλισμού για την παρασκευή του φαγητού συνδέονται στενά με τη μαγειρική πρακτική, τις μαγειρικές ταυτότητες και τις κοινωνικοοικονομικές σχέσεις. Το πρόγραμμα θα εξετάσει συγκεκριμένα την ποικιλομορφία και τη μεταβολή των τεχνολογιών της επεξεργασίας της τροφής, συναρμολογώντας πληροφορίες από τα λίθινα εργαλεία άλεσης, τις μαγειρικές εγκαταστάσεις και τα μαγειρικά αγγεία.

 

Αρχαία Κείμενα

Τα αρχαία κείμενα θα διερευνηθούν ως προς συγκεκριμένα βρώσιμα φυτικά είδη, συνταγές με βάση αυτά καθώς και τον σχετιζόμενο με την παρασκευή τους εξοπλισμό.

 

Εθνογραφία

Η εθνογραφική επιτόπια έρευνα θα προσφέρει γνώσεις σχετικά με τους παραδοσιακούς τρόπους μετασχηματισμού των φυτών σε φαγητό, στο πλαίσιο είτε καθημερινών γευμάτων είτε γευμάτων για ειδικές περιστάσεις. Εναλλακτικές χρήσεις, όπως η ιατρική, η θεραπεία και οι συμβολικές πρακτικές θα καταγραφούν επίσης.

 

Πειραματική διευρεύνηση

Με βάση τα αρχαία κείμενα και το εθνογραφικό αρχείο, καθώς και τις πρώτες ενδείξεις που συγκεντρώθηκαν από το αρχαιοβοτανικό υλικό, θα διεξάγουμε πειράματα με την επεξεργασία και το μαγείρεμα διαφορετικών ειδών φυτών, δημιουργώντας διαφορετικά είδη συνταγών και τελικών προϊόντων. Αυτές, με τη σειρά τους, θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τα αρχαιοβοτανικά ευρήματα.

 

Χωροχρονικά Μοτίβα

Θα διερευνήσουμε τη χωρική σχέση των συστατικών και των εγκαταστάσεων μετασχηματισμού της τροφής σε μια ενδοκοινοτική, καθώς και σε μια περιφερειακή κλίμακα, για να εξερευνήσουμε τις σχέσεις μεταξύ των επιλογών των συστατικών, της επεξεργασίας της τροφής και του πλαισίου κατανάλωσης.

Μια βάση δεδομένων τροφίμων, ο εξοπλισμός και το αρχαιολογικό πλαίσιο θα διαμορφώσουν τη βάση για τη χαρτογράφηση περιοχών με κοινά μαγειρικά χαρακτηριστικά στην περιοχή μελέτης και την εξέλιξη τους μέσα στο χρόνο. Αυτές οι πληροφορίες θα εξεταστούν στη συνέχεια στο πλαίσιο των ευρύτερων αφηγήσεων των πολιτιστικών ταυτοτήτων και της κοινωνικής αλλαγής ανάμεσα στις προϊστορικές κοινωνίες της περιοχής μελέτης. Η μεγάλη χρονική και χωρική κλίμακα του προγράμματος είναι ιδανική για αυτή την προσέγγιση.

 

 

Copyright: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2016-2021. All Rights Reserved.

Search